Един на друг

Ефесяни 4.11-16 И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители, за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите; докле всички достигнем в единството на вярата и на познаването на Божия Син в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота; за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешките заблуди, в лукавство, по измамителни хитрости; но, действуващи истинно в любов, да порастнем по всичко в Него, Който е главата, Христос, от Когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез доставяното от всеки става, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта.

Тук виждаме, как петкратните дарове и духовните бащи изграждат Божиите хора и ги водят към зрялост. Но след това, всеки един, който е достигнал до мярка на зрялост започва да служи , предава в тялото Христово и чак тогава, когато всеки започне да служи на другите според уникалната си благодат ние ще видим пълнотата на Христос. Тоест реализацията на петкратните дарове и бащите е в служенето на хората един на друг като най- важното е Божията любов да бъде проявена в и между нас. Тази грижа на частите един към друг е ясно описана в словото където е израза „един на друг“ се среща многократно в писанията и описва различнте аспекти на служението на частите в тялото на Христос. Нека да разгледаме някои от тях.

1.Да се обичаме един друг.
Йоан 15:12 – Това е Моята заповед, да се любите един друг, както Аз ви възлюбих.
1 Йоан 4:12 – Никой никога не е видял Бога; но ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас, и любовта към него е съвършена в нас.
1 Йоан 4:11 – Възлюбени, понеже така ни е възлюбил Бог, то и ние сме длъжни да любим един другиго.
1 Йоан 4:7 – Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога; и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога.
1 Йоан 3:23 – Неговата заповед е това: да вярваме в името на Сина Му Исуса Христа, и да любим един другиго, както ни е заповядал
Римляни 12:10 – В братолюбието си обичайте се един друг, като сродници
1 Солунци 4:9 – За братолюбието няма нужда да ви пиша; защото сами вие сте научени от Бога да се любите един друг.
1 Солунци 3:12 – Господ да ви направи да растете и да преизобилва те в любов един към друг и към всичките, както и ние преизобилва ме към вас.
Най- важната динамика в отношенията ни един към друг е да се обичаме. Най- много е използван като израз и заповед в Новият завет – може би повече от всички други взети заедно. Всъщност двете най-големи заповеди са : Марк 12.28-31 А един от книжниците, който дойде и ги чу, когато се препираха, като видя, че им отговори добре, пита Го: Коя заповед е първа от всички? Исус отговори: Първата е: “Слушай, Израилю; Господ нашият Бог е един Господ; и да възлюбиш Господа твоя Бог от цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила”. А ето втората [подобна на нея] заповед: “Да възлюбиш ближния си като себе си”. Друга заповед по-голяма от тия няма. Бог обясни какво означават в 10 те заповеди написани на каменни плочи. По-късно Той сведе още по-подробно и на практично ниво в 618 заповеди на закона. По същият начин, ние можем да видим какво означава „да се обичаме един друг“ чрез други пасажи от писанията, където любовта е обяснена чрез практични инструкции, какво да правим и какво да не правим един на друг.

2. Да се молим един за друг.
Яков 5.16 И тъй, изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния.

3. Да изповядваме греховете си един на друг. Много често това е нужно за да получи съгрешилият възстановяване, освобождение и утеха. В православната и католическата църква е много ясно практикувано като служение.

4. Да служим един на друг с благодатта, която сме приели.
1Петър 4.10 Според дарбата, която всеки е приел, служат с нея един на друг като добри настойници на многозначната Божия благодат.

5. Да се покоряваме един на друг. Това е доказателство за истинското смирение, носещо благодат.
1Петър 5.5 Така и вие, по-млади, покорявайте се на по-старите, да! всички един на друг. Облечете смирението; защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат.

6. Да имаме общение един с друг. Плодът от това общение е святост.
1Йоан 1.7 Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса [Христа] ни очиства от всеки грях.

7. Ние сме части един на друг.
Римляни 12.5 така и ние мнозината сме едно тяло в Христа, а сме части, всеки от нас, един на друг.

8. Да си отдаваме почит един на друг (даже да се изпреварваме). Едно от значенията на думата почит е дарение, подарък.
Римляни12.10 В братолюбието си обичайте се един друг, като сродници; изпреваряйте да си отдавате един на друг почит.

9. Да се приемаме един друг.
Римляни 15.10 Затова приемайте се един друг, както и Христос ви прие, за Божията слава.

10. Да се наставляваме един друг. Важно условие е, който наставлява да бъде пълен с благодат, доброта, грижа за човека, а също така да има знане, компетентност и мъдрост.
Римляни 15.14 И сам аз съм уверен за вас, братя мои, че сами вие сте пълни с благост, изпълнени от всяко знание, и че можете да се наставлявате един друг.

11. Да си прощаваме един на друг.
Ефесяни 4.32 а бивайте един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас.

12. Да си претърпяваме един на друг. Ние всички израстваме в зрялост, затова трябва да имаме търпение един към друг, да прощаваме и да дадем шанс на незрелите да пораснат.
Колосяни 3.13 Претърпявайте си един друг, и един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого; както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие.

13. Да се насърчаваме един друг. Да се научим да сеем вяра и насърчение, а не съмнения.
1Солунци 5.11 Затова насърчавайте се един друг, както и правите.

14. Да търсим винаги доброто един на друг. Да търсим как може да сме благословение. Понеже се казва търсете – това е една активна позиция!
1Солунци 5.15 Внимавайте, никой да не връща никому зло за зло; но всякога търсете добро един на друг и на всичките.

15. Да се увещаваме един друг. Увещанието е насърчение, подкрепа, утеха.
Евреи 3.13 но увещавайте се един друг всеки ден, докле още е “днес”, да не би някой от вас да се закорави чрез измамата на греха.

16. Да се грижим един за друг. Това значи да не сме безразлични, а взимно да се грижим и помагаме един на друг.
Евреи 10.24 и нека се грижим един за друг, тъй щото да се поощряваме към любов и добри дела…

17. Да носим товарите един на друг. Един от признаците за духовна зрялост е способността да носим товара за другите. Павел носеше товара за цели църкви. Ние се стремим към зрялост ,доказателството за което е способността да носиш товар за другите.
Галатяни 6.2 Един другиму товарите си носете, и така изпълнявайте Христовия закон.

Писанията също така ни предупреждават какво да не правим един на друг. Списъкът е толова голям, колкото и позитивната динамика във взаимоотношенията. Аз ще ви цитирам някои пасажи.

Римляни 14.13 Като е тъй, да не съдим вече един друг; но по-добре е да бъде разсъждението ви това – никой да не полага на брата си спънка или съблазън.

1Коринтяни 4.6 И това, братя, преносно приспособих към себе си и към Аполоса заради вас, за да се научите чрез нас да не престъпвате границата на писаното, да се не гордее някой от вас с един против друг.

Галатяни 5.15 Но ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изтребите.

Галатяни 5.26 Да не ставаме щеславни, един друг да се не дразним и да си не завиждаме един на друг.

Колосяни 3.9 Не се лъжете един друг, понеже сте съблякли стария човек с делата му.

Яков 4.11 Не се одумвайте един друг, братя; който одумва брата или съди брата си, одумва закона и съди закона; а ако съдиш закона, не си изпълнител на закона, но съдия.

Яков 5.9 Не роптайте един против друг, братя, за да не бъдете осъдени, ето, Съдията стои пред вратите.