Пост за неделната служба

Структура на неделните служби

В новият завет няма строг ред за провеждане на службите (за разлика от старозаветните Богослужебни практики). Всъщност виждаме свободата, многообразието и уникалността на всяка локална и градска църква описана в деяния и посланията на апостолите. В същото време има общи принципи и практики, които под различна форма се очаква да присъстват в духовният живот на всяко събрание. Тези практики са установени от Бога канали на Неговата благодат и инструменти за изграждане на светиите в образа на Христос. Павел пропвядваше публично (в синанагогите) и по домовете, Исус Христос проповядваше на множествата, поучаваше в синанагогите и насаме продължаваше да дискутира с учениците Си. Забелязал съм, че някои хора разочаровани от липсата на близка връзка и взаимооношения между хората или между презвитерите (служителите) и събранието отхвърлят стойността на неделните служби. Но това не е правилно. Ние трябва да добавяме липсващите компоненти без да отхвъляме ценността и основата на това, което Господ вече ни е разкрил и установил.

Моделът на неделните служби е взаимстван от службите в синагогите и е естествено продължение на духовният живот на Божият народ в новозаветни взаимооношения с Бога. Службата включва в себе си: четене на Словото, молитва, хваление, поучение, Господна трапеза (разачупване на хляба), общение, служене с дарбите на Духа. Всичко това ние го намираме в писанията и в практиката на ранната църква. Матей 4.23 Лука 4.16-22 Деяния 2.42 Деяние 20.7 1Тимотей 4.13-14. Така, че това което се практикува на общите събрания на локалните църква (духовните семейства) не е човешка измислица или традиция, а покорство към Божието Слово и Негов дизайн.

Затова и ние сме включили в нашето събрание : четене от Словото, молитва, хваления, Господна трапеза и поучение. Като след това оставаме за общение и споделяне на Божията любов и благодат със семейството на Господ. Вярвам ,че в това време Бог ни изпълва със Словото си, благодатта и помазанието така, че през останалото време да сме акуратни носители на Неговата Слава и присъствие във взаимоотношенията помежду ни и с хората в света. Разбира се ние признаваме водителството на Святият Дух готови да се покорим на Неговите насоки и воля над предварително планираната програма. Забелязал съм обаче, че с много малки изключения Святият Дух се движи в и чрез установените принципи.

Неотдавна Господ ми показа чрез словото, че има голямо благословение и духовна тежест ако хора постят и се молят за Божието действие на неделна служба. Затова и реших като част от неделната служба да включим пост през съботния ден. Аз не знам дали е за сезон от време или ще стане част от службите както хвалението, но за сега сме направили списък, в който желаещите могат да се включат така че всяка събота от месеца да има тим ,който „да приготвя пътя за Господ“ и неговото действие в и към нас. Искам да обясня Библейската основа на това както ми беше дадена чрез Исая 58 глава.

Исая 58 глава

Прoчетете Исая 58 глава. В този пасаж се Господ говори за принципите на акуратния пост и благословенията ,които следват. Както и Исус каза: ако постите според словото в тайно ще ви се въздаде явно (ще се прояви Божието благоволение видимо).

Всъщност желанието, което имаха Евреите и за което постеха беше много правилно и напълно според писанията. Вижте само:

Исая 58:2 При все това те Ме търсят всеки ден И желаят да учат пътищата Ми; Като народ, който е извършил правда; И не е оставил постановлението на своя Бог, Те искат от Мене праведни постановления, И желаят да се приближат при Бога.

Исая 58:3 Защо постихме, казват , а Ти не виждаш? Защо смирихме душата си, а Ти не внимаваш?

Те търсеха Бога с пост. Смиряваха се и искаха да се приближат при Него и да познаят пътищата Му точно както Мойсей. Не е ли това Богоугодно желание и не е ли това желанието на всеки вярващ? Не мога да си спомня колко пъти съм постил и съм имал точно тези цели. В Захария 7.5 Бог каза че трябва да постим за Него, а Давид казва: смирявах душата си с пост. Псалом 35.13. Каква е причината Бог да негодува срещу един пост, който изглежда да е според писанията? По нататък Словото ни разяснява. Тези хора не бяха взели пълният съвет на Словото, а търсеха само привилегиите и благословенията. Те бяха вързани от духа на себичност. Бяха заключили сърцата си за милостта. Но писанията казват „милост искам а не жертва“. Не е възможно да се приближаваме при Бога без да приемаме повече от Неговата природа – милост, щедрост, доброта, любов, състрадание и т.н. Затова и Бог им каза : вие постите и се молите само за себе си и аз ви се противя, защото сте пълни със себичност, но ако постите за тези които са слаби, безпомощни, отхвърлени… Аз ще ви благословя вас и потомството ви. (мое обяснение и перифраза на Исая 58).

Нека сега да погледнем наставленията в словото как и за какво да постим. И след това ще видим как практично това се реализира чрез поста за неделната служба.

Исая 58:6 Не това ли е постът, който Аз съм избрал, – Да развързваш несправедливите окови, Да разслабваш връзките на ярема, Да пускаш на свобода угнетените, И да счупваш всеки хомот?

Исая 58:7 Не е ли да разделяш хляба си с гладния, И да въведеш в дома си сиромаси без покрив? Когато видиш голия да го обличаш, И да се не криеш от своите еднокръвни?

Спомнете си примера на Исус – след като слезе Духът върху Него Той отиде в пустинята и пости 40 дни. Не знаем много за този период освен изкушенията ,които победи в края на тези дни. Със сигурност това беше част от теста и духовната подготовка. Аз вярвам обаче че Той е постил не само за себе си, но и за тези ,на които щеше да служи. Първо защото писанията ни казват че това е правилен мотив за пост ,а Господ изпълни писанията вкл Исая 58. И другия аргумент когато се върна със силата на Духа :

Лука 4:16 И дойде в Назарет, дето беше отхранен, и по обичая Си влезе в синагогата един съботен ден и стана да чете.

Лука 4:17 И подадоха Му книгата на пророк Исаия; и Той, като отвори книгата, намери мястото дето бе писано: –

Лука 4:18 “Духът на Господа е на Мене, Защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите; Прати Ме да проглася освобождение на пленниците, И прогледване на слепите, Да пусна на свобода угнетените,

Лука4:19 да проглася благоприятната Господна година”.

Лука 4:20 И като затвори книгата, върна я на служителя и седна; а очите на всички в синагогата бяха впити в Него.

Лука 4:21 И почна да им казва: Днес се изпълни това писание във вашите уши.

Не е ли изпълнение на писанието от Исая 58? Слава на Господ! И Бог обещава, че потомството на Този, които пости и носи освобождение и изцеление ще съгражда опустошените градове. Ние сме Неговото потомство!

Ние също може да следваме Неговият пример и чрез пост да приготвяме Божието изкупително дело на милост към угнетените. Едно от местата където това трябва да се случва е в събранието на светиите.

Нека анализираме и интерпретираме Исая 58.6-7 как да ги приложим в поста (например събота) за неделната служба

Да развързваш несправедливите окови. „Несправедливите“ може да се преведе (и по точно) като „грях“ и „нечестивост“.Това е пост за невярващите и хората вързани в грях и нечестие. Ние може да се молим Бог да доведе такива хора да ги срещне и освободи. Също така може да постим и да поканим наши близки. Нека да има Дух на изобличение, свидетелство и сила за спасение на хората посетили събранията. Амин.

Да разслабваш връзките на ярема, Да пускаш на свобода угнетените, И да счупваш всеки хомот? Това е асоциирано със служението на изцеление и освобождение. Някой духове не напускат, ако не сме постили предварително. Копнея за времето, когато всеки човек в събранието ще бъде моментално изцелен и освободен както в ранната църква. Хора идваха отвсякъде и всички бяха изцелении. Значи да постим и се молим хората, които дойдат на събрание с демонични или здравословни душевни (емоционални и умствени) немощи и бремена да бъдат освободени изцелени и възстановени от Господ.

Не е ли да разделяш хляба си с гладния. Първо това е свързано със служението на милосърдие и грижа. Аз не го отричам. Това е трябва да е винаги в сърцето ни. Но освен това има и друго приложение. Ние сме тялото на Христос. То е разупено на много части. Ние сме тези части. Исус каза, че Неговото тяло е хляба, който е даден за храна на гладните. Хляба, който трябва да даваме е Христос в нас, Неговата благодат в нас и Слово в нас. Ние трябва да желаем да оставаме след словото и да общуваме. В това общение би трябвало да носим благодат един към друг чрез Господ в нас, Неговото Слово в нашите уста, дарбите на Божията благодат, молитва и т.н. Постът ни приготвя да станем истински Небесен хляб за хората в събранието.

И да въведеш в дома си сиромаси без покрив? Думата за дом тук има значение на семейство. Има много хора, които нямат духовно семейство. Те сякаш са без покрив и защита. Бог желае да настани в духовното семейство тези ,които са без покрив. Да ги насади и да бъдат плодоносни. Амин.

Когато видиш голия да го обличаш. В България много рядко може да се среще човек, който е толкова беден , че няма дрехи. (Като изключим някой жени лятото на плажа ама те не искат да бъдат облечени въпреки опитите на Божиите хора да ги облекат :)). Затова този стих има изключително духовно приложение. Ангела на Църквата в Лаодикия беше гол и имаше нужда да се облече, въпреки че в естестественото беше изключително богат. Тези, които се кръстиха в Христос се обличат в Христос. (Галатяни 3.27) Истинското облекло е Божията Слава Христос в нас. Също така писанията ни учат да се облечем в любовта. Колосяни 3.14 Трябва да се обличаме и с Божието всеоръжие Ефисяни.6.11. Това в което трябва да съдействаме. Постът и молитвата ни прави още по подготвени в служението си към хората.

Има обаче още един пасаж в който Бог лично облича Своята съпруга. Това е в Езекиил 16. Една дума от Бог – „живей“ преобърна живота на цяла нация от голота, отхвърляне без естествени причини да оцелее е заветна нация облечена царско достойнство и слава. Исус каза че думите му са дух и живот. Да се молим за Божието Слово да доиде със сила, благодат, живот и да ни облече със славата Му.

И да се не криеш от своите еднокръвни. Има твърде много стени между братя, които сме изкупени с Една кръв – кръвта на Христос. Когато дойде посетител от друго събрание, който е брат (сестра) в Христос, трябва да получи пълното приемане ,обич и благословение, което заслужава като някой, който е в Христос, дори и да е от най-малките Негови братя.

Аз разбирам, че специфичния начин на пост и провеждане на службата е личното водителство към нашето духовно семейство, но вярвам че тук са залегнали вечните принципи на Словото ,които могат да бъдат творчески приложени в много събрания. Нека Божията благодат да е вас. Пастор Росен Рушев