Какво ще направи духът на мъдрост в живота ни?

Когато говорим за Божията мъдрост в живота ни, трябва да помним, че Бог суверенно е решил да ограничи своето действие в живота ни според мярката, в която ние го допуснем и желаем. Бог е всемогъщ и всезнаещ, но Той няма да ни даде своята мъдрост и знание, ако ние не ги пожелаем и поискаме. Словото казва, че ако не ни достига мъдрост, ние трябва да я поискаме от Бога (Яков 1.5). Искането е активна позиция. До каква степен ние ще имаме практичната мъдрост на Бога в живота си, зависи именно от тази активна позиция спрямо духовните ресурси, до които имаме достъп в Исус Христос. Затова общението ни със Святият Дух като Дух на мъдрост и нашето ежедневно търсене на Божията мъдрост е предпоставка тя да се прояви в живота ни.

Но когато действително черпим от дълбочината на Божията премъдрост и знание, плодовете от това ще се проявят в много области от нашия живот:

 

1.Духът на мъдрост е дух на управление

Притчи 8:15 -16 Чрез мене царете царуват и началниците узаконяват правда. Чрез мене князете началствуват, Тоже и големците и всичките земни съдии.

Царе, началници, князе, големци и съдии – всички тези титли описват различни измерения на управителната функция в обществото. Ние можем да приложим този стих към нас и нашия живот като новозаветни светии: Ако по времето на Стария завет малцина носеха титлите цар, княз и т.н., то днес Библията нарича нас, изкупените, царско свещенство, което царува в живот чрез Христос. Днес ние сме тези царе, които чрез Божията мъдрост трябва да управляват правилно. (1. Петър 2.9, Римляни 5.17).  Мъдростта е средството, чрез което ние влизаме в този мандат на управление. Практичната мъдрост на Бог ще ни помогне да управляваме това, което Бог ни е поверил – време, благодат, дарби, материални притежания, хора за които сме отговорни.

„Узаконяват правда” – Мъдростта ще ни научи как да превърнем праведността и Словото в закони или практични принципи, според които да живеем. По този начин мъдростта ни помага да преминем от позиционна праведност във функционална, така че Словото, което сме чули, да стане „плът“ в нас.

 

2.Духът на мъдрост е дух на съграждане на дом:

Притчи 9:1 Мъдростта съгради дома си.

Ако направим обиталище за мъдростта в нашето сърце, така че то да стане неин дом, тя ще ни  изгради. Дом има значение на храм. Словото казва, че нашите тела са храм на Бога – чрез мъдростта този храм ще бъде изграден и ние ще пораснем като духовно обиталище на Бога.

Мъдростта ще ни научи и как практично да се грижим за телата си, така че ще се изпълнят писанията:

Притчи 9:11  Защото чрез мене ще се умножават дните ти. И ще ти се притурят години на живот.

Притчи 3:8  Това ще бъде здраве за тялото ти и влага за костите ти.

 

Често християните боледуват и търсят Бог за чудеса на свръхестествено изцерение. Много от тези болести обаче биха били избегнати, ако имахме практична мъдрост как да управляваме и изграждаме телата си в един здравословен начин на живот – чрез балансирано хранене, физическа активност, подходяща почивка и т.н. Това са принципи на практична мъдрост, които ще осигурят здраве, сила и дълголетие на нашите физически тела.

Друго значение на думата дом е семейство. С помощта на Божията мъдрост ще бъдат съградени не само нашите лични семейства, а и духовните семейства (местните църкви) – те ще бъдат силни, здрави и установени. Мъдростта ще ни помогне да изградим правилни взаимоотношения с хората около нас.

 

3.Духът на мъдрост ще ни помогне да разберем Писанията

Притчи 1:23 Обърнете се при изобличението ми. Ето, аз ще излея духа си на вас, Ще ви направя да разберете словата ми.

Мъдростта ще ни помогне да разберем писанията – как практично да приложим Словото в живота си. Без нея ние ще се окажем в положението на етиопския евнух, който четеше Словото механично, без да разбира какво чете, и чудесните истини от Писанията нямаха никаква приложимост в живота му (Деяния 8.30-31). Има какви ли не извращения и лъжливи доктрини, създадени от хора, които са мислели, че интерпретират правилно Библията, но всъщност са нямали Божият дух на мъдрост, които да ги упъти в духовните истини на Словото. Но мъдрият човек ще умее да тълкува и прилага правилно Божието Слово. Той ще има разпознаване и разбиране за пълната картина, не за частични истини, които биха могли да бъдат преекспонирани и по този начин да се превърнат в лъжеучения. Той ще хване духа, а не буквата на Писанията, ще види взаимовръзките и вътрешната логика на Словото.

 

4.Духът на мъдрост ще ни помогне да просперираме

Притчи 8:18-21 Богатството и славата са с мене; Да! трайният имот и правдата. Плодовете ми са по-добри от злато, даже от най-чисто злато, И приходът от мене от избрано сребро. Ходя по пътя на правдата. Всред пътеките на правосъдието, За да направя да наследят имот тия, които ме любят, И за да напълня съкровищницата им.

Мъдростта ще ни помогне да прогресираме финансово. Соломон поиска мъдрост, и заедно с нея Бог прибави богатство. То последва мъдростта. Има практична мъдрост от Бога, която може да ни научи как да имаме стабилни доходи – дори във време на финансова криза. Мъдростта ще ни помогне да виждаме възможности, да вземаме решения и да предприемаме практични стъпки. Тя също така ще ни помогне да запазим това, което ни е поверено, и да го управляваме по правилния начин.

Веднъж Исус каза на учениците си, че трябва да бъдат мъдри като змиите и незлобиви като гълъбите. Ако гълъбът е преобраз на Святия Дух и говори за нашата божествена природа и богоугоден характер, то змията символизира демоничната, вавилонска природа на света. Исус каза тези думи на учениците си точно преди да ги изпрати в света – тоест, за да се справят успешно навън, в света, богоугодният характер не беше достатъчен. Те трябваше да имат практична мъдрост, подобна на мъдростта, която хората в света имат. Змията е същество, което се ориентира изключително добре при всякакви обстоятелства. Тя има остро зрение и преценява безпогрешно кога да атакува и кога да се оттегли. Ние се нуждаем от тази практична мъдрост и знание, за да можем да бъдем успешни предприемачи и да развием ефективни образователни, социални и бизнес-стратегии в света.

 

5.Духът на мъдрост ще ни научи да вършим добре задълженията си

Изход 31:1-6  Пак говори Господ на Моисея, казвайки:

Виж, Аз повиках по име Веселеила сина на Урия, Оровия син, от Юдовото племе; и изпълних го с Божия дух в мъдрост, в разум, в знание, и във всякакво изкуство; за да изобретява художествени изделия, да работи злато, сребро и мед, и да изсича камъни за влагане, и да изрязва дърва, за изработването на всякаква работа. И, ето, с него Аз определих Елиава, Ахисамахов син, от Давидовото племе; и на всеки който е с мъдро сърце, Аз турих мъдрост в сърцето му, за да направят всичко що съм ти заповядал:

Мъдростта на Бога носи в себе си това практично измерение – умението да правим нещата, които са наше задължение, и при това да ги правим добре. В историята на църквата преди повсеместно е било разпространено схващането, че хората се делят на духовенство (тези, които работят „духовно”, тоест за Бога) и мирянство (тези, които работят „недуховно”, тоест за света). По време на реформацията обаче е дошло разбирането, че чрез нашата професия, независимо каква е тя, ние служим на Господ. От този библейски пасаж виждаме, че Бог не дели професионалните функции на хората на „духовни” и „недуховни” – Неговият Дух на мъдрост, разум и знание беше както с духовния водач Мойсей, така и с работниците, които служеха чисто практично с ръцете си. Независимо в каква сфера се трудим, Божията мъдрост ще ни направи да се справяме отлично, да бъдем ефективни и да преуспяваме във всичко, което вършим.

 

6.Духът на мъдрост ни прави балансирани

Притчи 8:11-14  Защото мъдростта е по-добра от скъпоценни камъни, И всичко желателно не се сравнява с нея. Аз, мъдростта, обитавам с благоразумието, И издирвам знание на умни мисли. Страх от Господа е да се мрази злото. Аз мразя гордост и високоумие, Лош път и опаки уста. У мене е съветът и здравомислието; Аз съм разум; у мен е силата.

 

Духът на мъдрост ни помага да имаме уверена и непоколебима позиция относно това кое е добро и кое е зло пред Бога. Той ще ни помогне да намразим злото и да прегърнем доброто. Той също така носи баланс между разум и сила. Има християнски деноминации, които преувеличават важността на силата и свръхестествените проявления за сметка на мъдростта и здравия разум. И обратно, има християни, които ревностно търсят мъдрост, знание и разум, но отхвърлят свръхестествената сила на Бога. Мъдростта ще ни помогне да имаме едновременно и разума, и силата в Божествен баланс. Само от тази позиция на баланс, здравомислие и разум ние можем успешно да дадем съвет на други хора – съветването всъщност е предаване на практична мъдрост. Ние не можем да дадем нещо, което нямаме, тоест, за да можем да дадем добър съвет в случай на нужда, ние трябва да имаме мъдрост.

 

7.Духът на мъдрост ще ни научи кои сме в Христос

Ефесяни 1.15-21 Затова и аз като чух за вярата ви в Господа Исуса и за любовта, която сте показали към всичките светии, непрестанно благодаря Богу за вас, и ви споменавам в молитвите си, дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаете, и да просвети очите на сърцето ви, за да познаете, каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство, и колко превъзходно велика е силата Му към нас вярващите – сила, която е според действуването на могъщата Негова мощ, с която подействува в Христа, когато Го възкреси от мъртвите и Го тури да седне от дясната Си страна на небесата, далече по-горе от всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име, с което се именуват, не само в тоя свят, но и в бъдещия.

Павел се моли за Ефесяните за дух на мъдрост и откровение, като след това описва какъв ще е плодът на мъдростта в техния живот – ще имат интимно общение и познаване на Бога, ще познаят и ще ходят в надеждата Му, ще познават призива си и наследството си. Йоан 17.22-26 обяснява, че Христос е нашето наследство – това означава, че ако духът на мъдрост ни помага да познаваме наследството си, то значи той ни да познаваме Христос, Който е нашето наследство. Човек, който има Божията мъдрост, ще има правилно разпознаване за това кой е  Исус Христос и кой е той самият в Исус Христос. Мъдростта ще ни направи да сме наясно с нашите привилегии и нашите задължения като синове на Бога, да ходим в правилна идентичност, правилно самочувствие, правилно позиционирани спрямо Бог и Словото Му, изпълнени с надежда и с Неговата Сила.

 

8.Духът на мъдрост носи благодат и благоволение

Притчи 8:34-35  Блажен тоя човек, който ме слуша, Като бди всеки ден при моите порти, И чака при стълбовете на вратата ми, Защото който ме намери намира живот, И придобива благоволение от Господа;

Притчи 4:5-9  Придобий мъдрост, придобий разум; Не забравяй, нито се отклонявай от думите на устата ми. Не я оставяй и тя ще те пази. Обичай я – и ще те варди. Главното е мъдрост; затова придобивай мъдрост, И при всичко, що си придобил, придобивай разум. Въздигай я и тя ще те въздигне, Когато я прегърнеш, ще ти докара слава. Ще положи на главата ти красив венец. Ще ти даде славна корона.

Този цитат ни казва, че главното или най-важното е мъдростта. Думата „главно” тук е същата, която означава „пръв по време, място, ред и ранг” и се използва и в значение на първи плод. В същото време Колосяни 2,3 казва, че в Христос са скрити всички съкровища на премъдростта и знанието, и ние знаем, че Той, Христос, е Този, Който е първи плод, пръв по време, място, ред или ранг. Придобиването на повече мъдрост е всъщност придобиване на повече от Христос. Любовта към мъдростта е любов към Христос. Издигането на мъдростта е издигане на Христос. Цялата Божия мъдрост е скрита в една Личност, Която единствено може да ни пази, да ни издигне, да ни донесе слава. Единствено в Нея ние придобиваме живот и благоволение от Господа, славна корона и красив венец – думите „красив венец” всъщност са старозаветните думи за „украшение на благодат”.