Христовият ум – част 3

1.Кор. 2.16 „А ние имаме ум Христов.”

Искам да разгледам отново плода на изкуплението по отношение на нашият ум. Господ е платил цената за изцелението на нашите тела. Един ден при възкресението на мъртвите ние ще получим прославените си тела. Също така Бог е благословил и умовте на вярващите. Той ни е дал благодат, чрез която нашите умове да бъдат изцелени освободени и обновени така, че да имаме ума и мислите на Христос – Божият помазаник и Син на Живия Бог.

По- надолу ще обобщя някой от характеристиите на Христовият ум. Ние трябва да приемем, че Отец в Исус Христос е благословил нашите умове. Той е изрекъл да и амин за пълното възстановяване и преобразяване на нашите умове в образа на Сина!

Помазан Ум

Едно от значенията на думата Христов е помазан. Бог ни е дал помазан ум. Святият Дух, който е новородил нашият дух, обитава в нашите тела и ще ги възкреси, същият Святи Дух е изпратен от Словото на Отец да освещава нашият ум. В Исая 11.2 са описани някой от измеренията на действието на Божият Дух. Четири от тях са Божие благословение върху ума.

Мъдрост – способност да приемаме чистата духовна мъдрост, която слиза от небето (Яков 3.17) , да разбираме и практично да прилагаме Словото на Бог. (Притчи 1.23  8 гл.)

Разум – значението на тази дума е също така и разбиране. Исус каза който чуе неговите думи и ги разбере, ще дава плод, но този чийто ум е заслепен не разбира словото и не може да се покая и да бъде изцелен. Чрез Духа на разум Господ ни прави способни да размишляваме и разбираме Словото. И още нещо. В момента има голяма криза във взаимоотношенията. Една от причините е, че хората не се разбират един друг. Но дарът на Христовия ум ни прави способни да разбираме Неговото Слово  и хората. Забелязъл съм ,че има две основни причини за срив на взаимоотношения – себичността и неразбиране на другите. И ако егоизма се „лекува“ чрез себеотричане и Божията любов, то Духът на разум ни отваря ума, за да разбираме хората. По този начин дарът на Христовият ум е в основата на здрави семейства, приятелства, църкви и общество.

Знание. Писанията казват че хората загиват от липса на знание. Знанието не е просто информация. То е познаване на истината и израстване в това познаване. В момента светът е залят от информация. Голяма част е измамна и заблудителна. Духът на знание ни помага да разпознаваме истината от заблудата и да изпълваме умовете си с истината за Бога и за всеки аспект от живота. Например в миналото не са имали стотици хиляди книги за брака – а просто са пазели някои фундаментални принципи и са били благословени.  Сега колкото повече хората четат книги на тази тема, толкова по- объркани стават. (в повечето случаи, разбира се има и някой много ценни книги).

Съвет – отворен ум да дава и да приема съвети според както е писано, че в много то съветници има безопасност.

Непоколебим ум. Здрав ум, който не се колебае и е пълен с мира на Бог. Да мислим с надежда и упование в Бога.

Исая 23.6 Ще опазиш в съвършен мир Непоколебимия ум, Защото на Тебе уповава.”

Творчески ум. Пълен с добри мисли.

Първото нещо, което разбираме за човека е ,че той е образ и подобие на Бога. И първото нещо което научаваме за Бога е, че Той е добър Творец понеже всичко което сътвори беше твърде добро. И ако след падението човекът се изврати и мислите му бяха само зло – което и причини потопа на земята. След идването на Исус – вторият Адам отново бе възстановена способността на хората да мислят и творят добро.

В Еремия 29.11 Бог  казва:

“Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисли за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.”

Това е Божият ум. Това е Христовият ум който Той ни дава – умът на син

Това е с което искам да завърша и сякаш е най-важното и обобщава в себе си всичко. Точно както Исус Христос ни разкри Бог като Баща и в това име се съдържа кулминацията  на откровението за Бога.

Когато Исус пита своите ученици кой според тях е Той, Петър имаше откровение че Той е Христос – Синът на живия Бог. Това откровение е фундаментално за църквата. Затова можем да кажем че да имаме Христов ум е да имаме ума на Сина на живия Бог.

Като Негови синове ние имаме Неговите мисли, наследяваме здрав и силен творчески ум. И започваме да мислим като синове. Хора които знаят че Бог казва – сине ти винаги си с мен и всичко мое е твое! Това определя и начина по който се молим, общуваме с Бога и Неговите хора, начина по които гледаме на света успеха и провала. Бог желае да мислим като негови синове (деца). А такива и сме казва апостол Йоан!

 

Нека любовта на Отец, благодатта на Христос и общението на Святият Дух да е с нас.

Росен Рушев