Христовият ум – част 2

1.Кор. 2.16 „А ние имаме ум Христов.”

2.Кор. 1.19-22 „Защото Божият Син, Исус Христос, Който биде проповядван помежду ви от нас, (от мене, Сила и Тимотея), не стана Да и Не но в него стана Да; понеже в Него е Да за всичките Божи обещания, колкото и много да са; затова и чрез Него е Амин, за Божията слава чрез нас. А тоя, който ни утвърждава заедно с вас в Христа, и Който ни е помазал, е Бог, Който ни е запечатил, и е дал в сърдцата ни Духа в залог.”

Бог е дал многобройни обещания и благословения по отношение на нашите умове. Събрани заедно, те описват един зрял, чист, здрав и силен ум – това е умът на Христос, който е част от нашето наследство чрез скъпоценната жертва на Спасителя. Тук ще разгледаме някои негови характеристики.

Когато четем Библията, първото нещо, което научаваме за Бог е, че Той сътвори небесата, земята и всички живи същества. Казва се, че всичко това беше добро, даже твърде добро (Битие 1-2 глава). И понеже ние бяхме създадени в образа на Бога, то способността да бъдем добри творци и творци на добри неща, е вложена и в нас.

За съжаление Адам и Ева паднаха в грях и се отклониха от Бога, от Неговото слово, цели и намерения. Чрез грехопадението хората станаха творци на зло. Когато Бог видя, че техните умове са изпълнени само със зли мисли, Той се наскърби и съжали, че е създал човека (Битие 6). Поради злите умове на хората дойде осъждение върху земята – Бог изпрати потопа, който унищожи всяка твар.  Но животът беше продължен чрез един праведен човек – Ной.

С идването на Исус Христос – Втория Адам, Божият образ и Неговата слава бяха възстановени в нас. Ние, които сме приели в сърцата си Христос, отново сме придобили способността да мислим и вършим добро. Това, което трябва да направим, е да започнем да практикуваме и развиваме този дар. Святият Дух ще ни помага, защото да имаме Христовия ум значи да имаме Божия ум. А за ума и мислите на Бога е писано: „Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисли за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда” (Еремия 29.11).

В Христос ни е даден добър ум, творчески ум, пълен с мир (а не със зло), с бъдеще и надежда.

2.Тимотей 1.7 „Защото Бог ни е дал дух не от страх, а на сила, любов и здрав ум (англ.).” Гръцката дума, която тук е преведена като здрав ум, е с много богато съдържание и говори за здраве в ума и емоциите, себеконтрол. Господ ни предупреди, че в последните дни ще има голям стрес и объркване сред хората, които не познават Бога. Но ние няма да се поклащаме от здравия разум, а ще се изправим и ще повдигнем главите си (Лука 21.28)– това е образна картина за това, че нашите умове ще са свързани с Небесното Царство на правда мир и радост в Святия Дух.

Ние имаме ум Христов. Понеже Христос е Помазаникът на Бога, нашият ум е ум на Помазаника – той е помазан от Святият Дух. В книгата на пророк Исая са описани някои от проявленията на Духа  върху Божия син и следователно също и върху нас, които сме Негово тяло.

Исая 11.2 „И духът Господен ще почива на него, Дух на мъдрост и разум, Дух на съвет и на сила, Дух на знание и на страх от Господа.”

Бог излива не само знание в ума ни, а също така и мъдрост – тоест способност да приложим на практика знанието и истините, които са ни разкрити и сме научили. Думата за разум означава също така и разбиране: имаме обещание, че ако разсъждаваме върху Словото, Бог ще ни направи да разберем всичко и няма да бъдем безплодни (вж. 2. Тимотей 2.7).

Много важен е фактът, че обновяването на ума е продължителен процес. Самият Исус растеше в мъдрост. За някои хора тези послания ще са като семена, които тепърва ще растат. За други може да са просто разширение и окуражение. Господ изпраща Словото си и изцелява хората; също така когато познаем истината, тя ни прави свободни. Моята сърдечна молитва е: всеки, който се нуждае, да преживее изцеление и освобождение в ума, докато чете и разсъждава върху Словото.

 

Нека благодат и мир да са с вас!

С обич Росен Рушев