Христовият ум – част 1

  1. Кор. 2.16: “А ние имаме ум Христов.”

Един от най-важните аспекти на изкуплението е, че Бог ни дава ума на Христос. Бог беше обещал чрез Своите пророци, че ще сключи Нов Завет със Своя народ. Този Нов Завет щеше да бъде изпълнението на всички Божии обещания и представляваше очакванията на благочестивите патриарси и пророци за лично взаимоотношение, познаване и общение със Бога. Бог искаше да премахне греховете на тези, които Го приемат, и възнамеряваше да приеме за Свой народ хора от всички нации и етноси.

Изкуплението на Господ Исус Христос включва в себе си цялостното ни възстановяване като личности, ставайки Негови възлюбени деца и синове. Образът на Бога и Неговата Слава бяха възстановени в хората, които Го приеха.

 „И славата, която Ти Ми даде, Аз я дадох на тях; за да бъдат едно, както и Ние сме едно” (Йоан 17.22)

  „Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли.” (Галатяни 3.27)

 Това изкупление засяга нашите тела – Който Сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото,така че като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с чиято рана вие оздравяхте” (1. Петър 2.24).  Нашите тела станаха храм на Бога, в който буквално обитава Святият Дух: Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога?” (1. Коринтяни 6.19) Един ден, при пришествието на Господ, ние очакваме да получим нашето прославено тяло (1. Коринтяни 15).

Но Бог направи нещо дори още по-велико: Той възстанови нашия вътрешен човек –  духа и душата ни. Точно както беше обещал чрез пророците:

 „Ето, идат дни, казва Господ, Когато ще направя с Израилевия дом и с Юдовия дом Нов завет;

Не такъв завет, какъвто направих с бащите им В деня, когато ги хванах за ръка, За да ги изведа из Египетската земя; Защото те престъпиха Моя завет, Поради което Аз се отвърнах от тях, казва Господ.

Но ето заветът, Който ще направя с Израилевия дом След ония дни, казва Господ: Ще положа закона Си във вътрешностите им, И ще го напиша в сърцата им; Аз ще бъда техен Бог, И те ще бъдат Мои люде;

И няма вече да учат Всеки ближния си и всеки брата си, И да казват: Познайте Господа; Защото те всички ще Ме познават, От най-малкия, до най-големия между тях, казва Господ; Защото ще простя беззаконието им, И грехът им няма да помня вече.”  (Еремия 31.31-34)

 „Аз ще им дам едно сърце, И ще вложа вътре във вас нов дух; И като отнема каменното сърце от плътта им, Ще им дам крехко сърце,

За да ходят в повеленията Ми, И да пазят наредбите Ми и да ги вършат. И те ще бъдат Мои люде, и Аз ще бъда техен Бог.” (Езекиил 11.19-20)

„Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце.

И ще вложа Духа Си вътре във вас, и ще ви направя да ходите в повеленията Ми, да пазите съдбите Ми, и да ги извършвате.” (Езекиил 36.26-27)

Това ново сърце е нашият вътрешен човек – духът и душата на човека. Бог полага Святият Си Дух и Словото Си – Неговите закони и принципи на живот – вътре в нас. Нашият дух преживява моментална и радикална промяна чрез новорождението от Духа на Бога (Йоан 3). И новороденият ни дух вече не може да съгреши, защото роденият от Бога не съгрешава (1. Йоан 3.9, 5.18).

Не така стои въпросът с нашия ум. При новорождението Бог започва един дълъг процес на обновяване – преобразяване и изцеление на нашия ум. Библията му дава различни имена – преобразяване чрез обновяване на ума (Римляни 12.2), събаряне на крепости в ума срещу познаването на Бога (2. Коринтяни 10.3-5), изработване на спасението ни (Филипяни 2.12). Крайният резултат е, че ние имаме ума на Христос – Синът на живият Бог.

С това кратко послание искам да положим основата за придобиване на Христов ум. Тя е, че чрез жертвата на Исус Христос ние получихме изкупителна благодат, която носи в себе си обещание както за сегашния ни живот, така и за бъдещия. Тази благодат носи изкупление и възстановяване на нашия ум. Оръжията (инструментите), които Бог ни е дал, са: размишление върху Неговото писано слово,  слушане на послания от помазани хора с различни дарове на благодат, дискусии с мъдри хора и т.н.

Целта на тази серия от послания за изкупения ум е да донесе знание и благодат за този важен аспект на спасението – как то афектира нашия ум и какво е нашето наследство в областта на ума. Моята молитва е, докато дискутираме, всички аспекти на здравия ум да започнат да се проявяват и израстват в нас, така че като плод от това начинът, по който говорим, действаме и гледаме на живота да стане като на зрял син:

„Когато бях дете, като дете говорех, като дете чувствувах, като дете разсъждавах; откак станах мъж, напуснал съм детинското.” (1. Коринтяни 13.11)

 

Нека Божията благодат и мъдрост да е с вас.