Седем потока на Божията мъдрост

“Мъдростта съгради дома си, Издяла седемте си стълба…” Притчи 9.1

В този стих виждаме няколко важни неща относно мъдростта на Бога. Първото е че ако искаме да изградим себе си като дом, храм на Бога, нашите семейства и църквата  се нуждаем от мъдрост.

Друго нещо което виждаме е ,че сякаш има различни области на мъдрост които заедно като тим (преобраз на това са колоните) носят цялостната конструкция на нашият живот (дом). Числото 7 говори за пълнота и съвършенство. Освен това има процес на извайване, издялкване на колоните. Всяка област на мъдрост в нашият живот се развива и усъвършенства, при това понякога може да е болезнено за нас.

В книгата Йов 28 глава от 1-11 стих той говори за най високите постижения на инжинерната мисъл в своето време и въпреки всичко това не е досатъчно за да се познае умът на Бога. 12 стих казва:

“Но мъдростта, где ще се намери? И где е мястото на разума?

Човекът не познава цената й; И тя не се намира в земята на живите,

Бездната казва: Не е у мене. И морето казва:Не е у мене.

Не може да се придобие със злато; И сребро не може да се претегли в замяна с нея.

Не може да се оцени с офирско злато, Със скъпоценен оникс и сапфир.

Злато и кристал не могат се сравни с нея, Нито може да се размени с вещи от най-чисто злато.

Не ще се спомене корал или кристал за покупката й. Защото цената на мъдростта е по-висока от скъпоценните камъни.

Топаз етиопски не ще се сравни с нея; Не ще се оцени тя с чисто злато.

От, где прочее, дохожда мъдростта? И где е мястото на разума?-

Понеже е скрита от очите на всичките живи, И утаена от въздушните птици.

Гибелта и смъртта казват: С ушите си чухме слух за нея.

Бог разбира пътя й, И Той знае мястото й;

Понеже Той гледа до земните краища, И вижда под цялото небе,

За да претегля тежината на ветровете, И да измерва водите с мярка.

Когато направи закон за дъжда, И път за светкавицата на гръма,

Тогава Той я видя и изяви; Утвърди я, да! И я изследва;

И каза на човека: Ето, Страх от Господа, туй е мъдрост, И отдалечаване от злото, това е разум.”  Йов28.12-27

Нека да видим седем източника на духовна мъдрост:

 

1 Божието слово, Мъдростта на писанията.

“Видях граница на всяко съвършенство Но Твоята заповед е твърде широка.

Колко обичам аз Твоя закон! Цял ден ще се поучавам в него.

Твоите заповеди ме правят по-мъдър от неприятелите ми, Защото те са винаги с мене.

По-разумен съм от всичките си учители, Защото се поучавам от Твоите свидетелства.

По-разумен съм от старите, Защото опазих Твоите правила.” Псалом119.96-100

Исус каза: Небето и земята ще преминат но моите думи няма да преминат. Неговото слово чрез което създаде небето и земята е сигурна канара на която основаваме живота си.

“Понеже считам за прави всичките Твои правила относно всяко нещо, Затова мразя всеки лъжлив път.” Псалом 119.127

Апостол Павел напомняше на Тимотей за голямата привилегия която има че познава мъдростта на писанията още от детска възраст. 2 Тим 3 гл.

Исус Навиев 1.8

 

2 Духът и помазанието на мъдрост

“Обърнете се при изобличението ми. Ето, аз ще излея духа си на вас, Ще ви направя да разберете словата ми.” Пр.1.23

Във Исая 11 гл се казва че помазанието на мъдрост ще бъде върху Исус Христос. Това е Духът на мъдрост, който се приема чрез духовно предаване. Соломон получи този вид духовна мъдрост, която го направи мощен държавник. Исус Навин служи вярно на Мойсей в продължение на 40 години и тогава Мойсей положи ръце на него и той беше помазан с духа на мъдрост.

“А Исус Навиевият син беше пълен с мъдър дух, защото Моисей беше възложил ръцете си на него; та израилтяните го слушаха, и вършеха според както Господ беше заповядал на Моисея.” Второзаконие34.9

Чрез ръкополагане от водачи или пряка намеса от Бога ние можем да получим по-голяма мярка от духът на мъдрост.

 

3 Дарбата слово на мъдрост

В 1 Коринтяни12 гл четем за друг вид мъдрост-дарбата Слово на Мъдрост. Това е част от цялата мъдрост на Бога, която ни дава решения за определени ситуации които по човешки е невъзможно да се справим.

Йосиф имаше тази дарба-той не само разтълкува съня на фараон но му даде изключително точно решение как да преодолее кризата.

Имаше и един човек на име Ахитофел в дните на Давид, чиито съвети бяха толкова акуратни че бяха считани като Слово на Мъдрост от Бога от Давид и Авесалом.

Ние можем да имаме тази дарба и хора в събранието които се движат в нея. Тя не се добива чрез заслуги а е дар защото се нуждаем.

 

4 Мъдростта придобита с опита

“А Детенцето растеше, крепнеше, и се изпълваше с мъдрост; и Божията благодат бе на Него.”  Лука 2.40

 Самият Исус мина по този път. Ние можем да се поучим не само от успешните проекти в нашият живот но и от грешките си. Също така да развием обучаващ се дух който да ни помага да се развиваме.

 

5 Черпене от знанието и опита на други хора

Пр 13:1  Мъдрият син слуша бащината си поука, А присмивателят не внимава на изобличение.

Пр 13:20  Ходи с мъдрите, и ще станеш мъдър, А другарят на безумните ще пострада зле.

Бог ни държи смирени и е направил така че да се нуждаем от другите части на тялото.

Важно е да черпим и от опита на поколенията, истините които са достигнали, понякога и с цената на големи страдания.

Това е приложимо както в духовната сфера, така и  в професионалното развитие.

 

6 Мъдростта като характер

Яков 3.17  Но мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна.

Истинската мъдрост носи характера на Христос. Тук има 7 характеристики на характера, които трябва да търсим и очакваме.

Ако не внимаваме за тази сфера можем много да се заблудим. Както Ахитофел, давидовит съветник, който завърши животът си със самоубийство, защото използва дарбата си срещу Давид и Божиите хора. Имаме и примера на Соломон, който не се покори на писанията да не се жени за чужденки завърши в идолопоклонство. След него царството се разпадна.

Също и ходенето в страх от Бога е основа на мъдростта.

 

7 Познаването на Исус Христос като Божия Син   

1.Кор.1.30, 31 А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление;

тъй щото, както е писано, “който се хвали, с Господа да се хвали”.

Познаването на Исус Христос като цел и смисъл ма живота ни. Той е Царят, Спасителят, Първосвещенника, Той държи вселената, Той е Съдията. Без него сме нищо в Него имаме всичко! Исус каза на Петър, че правилното познаване на това кой е Той е канарата на която е построена победоносната църква.

 

Словото ни обещава, че всеки който иска ревностно мъдрост от Бога ще я получи! Аз се моля да ходите в цялата пълнота на Неговота знание и разум и мъдрост!