Разбирането за духовната зрялост

Библията ни учи да се стремим към зрялост и съвършенство в нашият християнски живот. Словото определено прави разлика между зрелите синове и духовните бебета.

Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението за правдата, понеже е младенец;

а твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото.

Поради това, нека оставим първоначалното учение за Христа и нека се стремим към съвършенство, Евр.5,6.1

И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители,

за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите;

докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота;

за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости; Ефисяни4

Тук библията дори дефинира целта на петкратните дарове на служение-да доведе вярващите до това място на зрялост , единство и пълнотата на Христос.

За да имаме правилно разбиране за библейската концепция за зрялост ние трябва да се обърнем към словото на Бога и да видим какво казва то по този въпрос. Тогава да се стремим чрез Божията благодат и силата на Духа да се проявят в нашият живот! Някой пасажи от Словото, които показват Божият критерий за зрялост.

 

Способността да отвръщаме на злото с добро.  

Това изразява характера на Отец в нас. Това е един от критериите по които Исус дефинира съвършенството.

Чули сте, че е било казано: “Обичай ближния си, а мрази неприятеля си”.

Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят;

за да бъдете чада на вашия Отец, Който е на небесата; защото Той прави слънцето Си да изгрява на злите и на добрите, и дава дъжд на праведните и на неправедните.

Защото, ако обичате само ония, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците?

И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците?

И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец. Матей 5

 

Силата да носиш отговорност за други.

Особено за по слаби християни. Това е способността да пренебрегнем себе си за сметка на другите. Бебетата са себични. Силните вярващи мислят за другите.

Прочее, ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да не угаждаме на себе си. Римл.15

 

Зрялостта се изразява в начина на мислене.

Има определени модели на мислене и ценностна система, които характеризират един пълнолетен син.

Един от тях намираме във Филипяни.3. Павел казва че за него познаването, общението с Христос е най-важното нещо и той нарича това начин на мислене на зрелите вярващи.

А още всичко считам като загуба заради |това| превъзходно нещо – познаването на моя Господ Христос Исус, за Когото изгубих всичко и считам |всичко| за измет, само Христа да придобия,

и да се намеря в Него, без да имам |за| своя правда |оная|, която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христа, |то ест|, правдата, която е от Бога въз основа на вяра,

за да позная Него, силата на Неговото възкресение, и общението в Неговите страдания, ставайки съобразуван със смъртта Му,

дано всякак достигна възкресението на мъртвите.

Не че съм сполучил вече, или че съм станал вече съвършен; но гоня изподир, дано уловя, понеже и аз бидох уловен от Христа Исуса.

Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно |правя|, – като забравям задното и се простирам към предното,

пускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса.

И тъй, ние, които сме зрели, нека мислим така; и ако мислите вие нещо другояче, Бог ще ви открие и него. Фил.3

Интересно е че във 1Кор.13 Павел отново говори за ценностната система на такъв човек. Той разбира че всяко нещо което не е мотивирано от Божията любов в нас няма никаква стойност в небето. Той обяснява това на коринтяните докато ги поучава за дарбие на Духа и ги насърчава в практикуването. (Трябва да се разгледа този стих в контекста на 12-14 глави)

Когато бях дете, като дете говорех, като дете чувствувах, като дете разсъждавах; откак станах мъж, напуснал съм детинското. 1Кор13

 

Изразява се в правилното говорене.

Да говорим правилно за себе си другите.Да държим на думите си. Това ни прави хора на които може да се разчита.

Защото ние всички в много неща грешим; а който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае и цялото тяло. Яков3

 

Разпознаване.

Място на вътрешна, емоционална дисциплина, която няма да пречи на правилното духовно разпознаване.

Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението за правдата, понеже е младенец;

а твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото.

Поради това, нека оставим първоначалното учение за Христа и нека се стремим към съвършенство, Евр.5,6.1

 

Издържливост в изпитания.

Когато някой понася без роптание трудности, стоейки твърдо във вяра, това определено е признак на духовна сила.

Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитни,

като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост.

А твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цели, без никакъв недостатък. Яков1

Всъщност зрялостта е образът на Божият Син Исус Христос в нас. Колкото повече израстваме в образа на Сина толкова израстваме в зрялост.