Помазанието на Веселеил

Когато четем за помазанието на старозаветните светии трябва да знаем че те всички са примери за нас и също така помазаници – прототипи на Христос, Синът на живият Бог. Ако те имаха Духа с мярка, Синът имаше Духа без мярка.

Кол. 2:9  Защото в Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството

Еф. 1:22  И всичко покори под нозете Му, и постави Го да бъде глава над всичко в църквата,

Еф. 1:23  която е Негово тяло, изпълнено с пълнотата на Този, който изпълнява всичко във всички.

Еф 1:3  Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места.

Затова чрез Христос ние сме наследници (имаме право и достъп) до всяко помазание разкрито ни в Старозаветните светии, но вече като Божии синове и проявено в контекста на Новият Завет.

Веселеил беше много специален човек, който имаше благодатта, мъдростта и помазанието да направи абсолютно акуратно скинията според Небесния дизайн. Това помазание (действие и проявление на Святият Дух) ни е нужно за да изградим себе си, семейството, църквата според Божието Слово. Така Святият Дух ни помага да приложим на практика всичко, което ни е разкрито в Писанията.

 

7 Измерения в помазанието на Веселеил

Изх. 35:30  Тогава рече Моисей на израилтяните: Вижте, Господ повика по име Веселеила, син на Урия, Оровия син, от Юдовото племе,

Изх. 35:31  и го изпълни с Божия дух в мъдрост разум, знание и всякакво изкусно работене,

Изх. 35:32  за да изобретява художествени изделия, да работи злато, сребро, мед;

Изх. 35:33  да изсича камъни за влагане, и да изрязва дърва, и да работи всяка художествена работа.

Изх. 35:34  И Той тури в неговото сърце, и в сърцето на Елиава, Ахисамаховия син, от Давидовото племе, да поучават.

Изх. 35:35  Изпълни с мъдрост сърцето им, за да работят всякаква работа на резбар, на изкусен художник, и на везач в синьо, в мораво, в червено и във висон, и на тъкач, с една дума, работа на ония, които вършат каква да било работа, и на ония, които изобретяват художествени изделия.

 

Дух на мъдрост, знание и разум (както и върху Исус Христос) да изработи, да направи това което виждаше в Духа. Практична мъдрост и умения.

Изобретателен и творчески дух. Както и Давид изобретяваше нови инструменти за хваление. Това е творческо помазание. Всеки от нас има мярка на благодат да твори там, където е поставен. Ние трябва да сме творци на това което е добро, угодно и свършенно.

Мъдрост да поучава Божието слово. На всеки от нас е дадена мярка от помазанието да разбираме Словото и да го споделяме. По този начин носим благодат в живота на тези, които слушат.

Името Веселеил има значение „в сянката на Всевишния“. Това е позицията на човека от 91 Псалом. Да живеем и действаме от присъствието, познаването и общението с Бога.

Син на Ури. Името Ури произлиза от дума със значение „пламък, огън, светлина“. Това измерение на помазанието ни прави огнени, страсни хора за Бога, които ходят в Неговата светлина и откровение.

Син на Ор. Значението на неговото име е „бял – като ленена дреха“. Говори за праведност интегритет, чистота. Ние разглеждаме имената на неговите бащи ,защото библейската концепция за бащинство е предаване на име – идентичност, характер, благодат, помазание от едно поколение на друго. Както името носи Божията идентичност за човека, така и чрез връзката баща – син тя е предадена на на следващото поколение.

От племето на Юда. Юда значи хваление. Бог желае да му служим с радост и винаги да го хвалим. Всеки от нас носи духа на хвалител с химни, псалми и духовни песни да възхваляваме Господ. Както е обещано да получим облекло на хваление, вместо унил дух!

Господи, дай ни тази благодат и помазание така, че чрез силата на Дух и благодатта на Бога да извършим всичко, което си ни разкрил на планината! АМИН