Благодатта на Ной

Значение на думата благодат.

Благодатта е Божието благоволение и дар. Тя е Неговото действие в нас и към нас, плод на Неговата любов и милост (Еф.2.8). Тя е дар от Бог и не може да се заслужи, а да се приеме с вяра. Тя е влиянието на Бога върху човешкото сърце. Съгласно Йоан 1.14 Благодатта е самата същност на Бога. Бог е Слава, Слово, Светлина, Любов, Благодат. Това е Същноста на Троицата – Отец, Сина и Духа. Тя е Измерение на Божието естество ,което Той влага в хората. От една страна това е спасителна благодат – в която Той влага праведността на Сина и Неговото естество в тези, които Го приемат. Също така има измерение на благодатта, в което Той ни дава различни дарби и благоразположение.

 

Исус Христос ни каза ,че както беше в Ноевите дни, така ще бъде в дните на Човешкия Син (Лука 7.26). Затова патриарх Ной е един от примерите как да ходим акуратно в последните дни (които започнаха в деня на петдесятница). Ной е първият човек, за когото се казва че придоби Божията благодат. Въпреки че имаше други хора, за които се свидетелства, че са били угодни на Бога (Авел, Енох), писанията свързват специално Ной с  Божията благодат. В неговият живот може да видим принципите на живота в и чрез Божията благодат. Новият Завет е завет на благодат, която приехме чрез Исус.

 

Йоан1:16-17  Защото ние всички приехме от Неговата пълнота, и благодат върху благодат;

понеже законът бе даден чрез Моисея, а благодатта и истината дойдоха чрез Исуса Христа.

 

Силата на живота в Христос е чрез благодатта. Затова Ной става един от най-важните примери за живота на вярващите.

Името Ной – „почивка“. Произлиза от думи със значение тихо, спокойно, място за почивка. Божията благодат ще ни постави в място на почивка. Да служим и работим от място на мир. Тази почивка беше в сърцето на Ной, за което свидетелства неговото име/характер. Точно както Исус дойде да ни даде Своя мир в сърцата ни (Йоан14.27). Както Ной ние живеем в свят, пълен с насилие и перверзия, но чрез Божията благодат ние получаваме в нас мир и почивка, които стават „наше име“ – атрибут на характера. Павел също живееше в почивката на Бога, защото Божията благодат работеше в и чрез него.

1Кор.15.10 Но с Божията благодат съм каквото съм; и дадената на мене Негова благодат не бе напразно, но трудих се повече от всички тях, – не аз, обаче, но Божията благодато, която беше с мене.

 

Този начин на живот на апостола беше в същият дух и принципи, в които живееше Ной.

 

Бит. 6:8  А Ной придоби Господното благоволение.

Бит. 6:9 Ето Ноевото потомство. Ной беше човек праведен, непорочен между съвременниците си; той ходеше с Бога.

Бит. 6:22  И Ной извърши всичко според както му заповяда Бог; така стори.

 

Забележете, че както и Павел така и Ной първо прие Божията благодат. И тя го направи да бъде това, което е и извърши всичко, което Бог му възложи. Ние знаем, не Святият Дух се бореше със сърцата на хората в ноевите дни. Но само Ной Го прие, покори се и получи благодата на Бога. Тя го направи:

Праведен. Еврейската дума „цедек“. Това е праведността на Бога.  Ерем. 12:1  Праведен си, Господи… Това е дарът на праведност-Божията правда, която ни спасява, оправдава и ни прави Негови деца.

Непорочен. Еврейски „тамиум“. Цялостен, завършен, почтен, солиден, непорочен, без петно, перфектен. Това отговаря на новозаветната концепция за син. За съвършен „телеос“

Мат. 5:48  И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец.

Това е, когато позиционната праведност стане функционална. Бог чрез своята благодат ни прави да надделеем над греха и да израстнем в пълнотата на Божия син. Ной го направи между съвременниците си – не беше в комфортна обстановка, а в място където никой друг не живееше в принципите и праведността на Бога. (Където се умножава греха се умножава и благодатта върху Божиите хора).

Ной ходеше с Бога. Най- великата привилегия да познаваме Бога и да имаме общение с Него. Павел каза :

Фил. 3:7  Но това, което беше за мене придобивка, като загуба го счетох за Христа.

Фил. 3:8  А още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо – познаването на моя Господ Христос Исус, за Когото изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христа за придобия,

Фил. 3:9  и да се намеря в Него, без да имам за своя правда оная, която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христа, то ест, правдата, която е от Бога въз основа на вяра,

Фил. 3:10  за да позная Него, силата на Неговото възкресение, и обещанието в Неговите страдания, ставайки съобразуван със смъртта Му.

Ной изгради ковчег, структура ,която запази него и семейството му в потопа. По същият начин чрез Божията благодат ние изграждаме живота си, семействата си, църквите си на Канарата Христос и Неговото Слово, така че никое наводнение (изпитания), дъжд (благословение) или вятър (фалшиви учения) да не може да я събори (Матей 7.24-27). Това значи мъдрост и сила да разберем Словото и да го приложим в живота си.

Като картина на тази структура (точно както и шатъра в стария завет) той съдържа много символи, говорещи за Христос (в Него сме спасени, направени цялостни и завършени) и принцпи на Словото, които можем да изградим чрез Божията благодат.

Ковчега беше три етажа. Това говори за Триединния Бог. Също така за солидно и здраво. Тройното въже не се къса лесно Екл. 4.12.  Принципа на триединството носи голяма благодат, пълнота и сигурност в живота ни.

2Кор. 13:14  Благодатта на Господа Исуса Христа, и любовта на Бога и общението на Светия Дух да бъде с всички вас. (Aмин)

Нашето даване: пръв плод, десятък, приноси.  Всяко от тях носи специален поток на благословение.

Нашето хвалене :

Еф. 5:18  И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но напълняйте се с Духа;

Еф. 5:19  и разговаряйте се със псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си.

Божията воля:

Римл. 12:2  И недейте се съобразява с тоя век ( Или: свят )., но преобразявайте се чрез обновяване на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, – това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.

1Сол. 5:16  Винаги се радвайте.

1Сол. 5:17  Непрестанно се молете.

1Сол. 5:18  За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.

2Тим 1:7  Защото Бог ни е дал дух не от страх, а на сила, любов и здрав ум.

Тези три области – мъдрост, характер и сила са нужни не само за ефективно справяне с духа на страх, така че да бъдем истински свидетели за Христос, но също така са белег за зрялост и квалификация за ефективно служение – както бяха избрани седемте дякони от ранната църква.

Римл. 14:17  Защото Божието царство не е ядене и пиене, но правда, мир и радост в Светия Дух.

Мерките на ковчега:

300 лакти дължина. Това е числото на Гедеоновия тим. Ние трябва да се научим как да изграждаме взимоотношения в тялото.  За всеки от нас има тим – духовен баща, наставници, приятели, синове ,с които да спечелим битките за царството. Това са взимоотношения на благодат.

50 лакти ширина. 50 е денят на петдесятница, когато слезе Бог на синай и когато слезе Святит Дух на Сион (църквата). Живот на общение (койнония) със Святият Дух.

30 лакти височина. На 30 години Исус беше обявен като Божии син. Мярка на зрялост и пълнота в характер, ум,синовство.

Исус Христос беше обявен като Божий Син, в Когото е благоволението на Отец. Святият Дух слезе върху Него и Той започна да проповядва благовестието и да изгражда учениците!

На края на земния Си живот както Ной и Павел Той извърши и завърши всичко, което Му беше заповядал Отец!

 

Всички тези измерения на многообразната Божия благодат – дарът на праведност, способността да ходим в нея и да израстваме в образа на Сина, Да ходим в Общението на Духа, да изградим благодатни взаимоотношения в тялото са нас за да извършим и завършим това ,което Бог ни е поверил. АМИН.